Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

voor Microsoft Dynamics 365 Business Central uitbreidingen/apps die via Microsoft AppSource zijn aangeschaft


Deze Eindgebruikersovereenkomst ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u, de Eindgebruiker (een individu of een enkele entiteit) en EASYSTEP2 BV, voor het EASYSTEP2-softwareproduct dat bij deze EULA wordt geleverd, met inbegrip van de bijbehorende media, licenties en alle daarmee samenhangende, op het internet gebaseerde EASYSTEP2-diensten ("Product"). Een wijziging of aanvulling op deze EULA kan bij het product worden gevoegd. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA door het product te installeren of te gebruiken.
 

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

voor Microsoft Dynamics 365 Business Central uitbreidingen/apps die via Microsoft AppSource zijn aangeschaft


Deze Eindgebruikersovereenkomst ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u, de Eindgebruiker (een individu of een enkele entiteit) en EASYSTEP2 BV, voor het EASYSTEP2-softwareproduct dat bij deze EULA wordt geleverd, met inbegrip van de bijbehorende media, licenties en alle daarmee samenhangende, op het internet gebaseerde EASYSTEP2-diensten ("Product"). Een wijziging of aanvulling op deze EULA kan bij het product worden gevoegd. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA door het product te installeren of te gebruiken.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

voor Microsoft Dynamics 365 Business Central uitbreidingen/apps die via Microsoft AppSource zijn aangeschaft


Deze Eindgebruikersovereenkomst ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u, de Eindgebruiker (een individu of een enkele entiteit) en EASYSTEP2 BV, voor het EASYSTEP2-softwareproduct dat bij deze EULA wordt geleverd, met inbegrip van de bijbehorende media, licenties en alle daarmee samenhangende, op het internet gebaseerde EASYSTEP2-diensten ("Product"). Een wijziging of aanvulling op deze EULA kan bij het product worden gevoegd. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA door het product te installeren of te gebruiken.

1. Definities.

De term "Eindgebruiker" betekent elk bedrijf of individu dat of elke persoon die een licentie heeft gekocht om het product uitsluitend te gebruiken voor zijn of haar gebruik en voordeel.

"De inzet van het Product van de Microsoft AppSource-website vormt een aankoop voor de voorwaarden van deze overeenkomst."

De term "Product" wordt in deze overeenkomst gebruikt voor de EASYSTEP2-softwaretoepassingen en -programma's die door EASYSTEP2 aan de Eindgebruiker of Partner worden geleverd in welke vorm of op welke drager dan ook, met inbegrip van de verzending in elektronische vorm, met inbegrip van wijzigingen, correcties, verbeteringen, verbeteringen, verbeteringen, verbeteringen, upgrades en updates die nu of later door EASYSTEP2 worden geleverd.

De term "Partner" wordt in deze overeenkomst gebruikt voor een gecertificeerde Microsoft Dynamics 365-reseller die een actuele en geldige overeenkomst met Microsoft voor de wederverkoop van Microsoft Dynamics 365 onderhoudt en een geautoriseerde wederverkoper van het product is.

De term "Verwant materiaal" betekent al het drukwerk, de documentatie en/of media die door de Partner of door EASYSTEP2 bij het product zijn geleverd voor gebruik met het Product.

De term "Licentie" of "Licencering" verwijst naar Productlicenties die zijn aangeschaft voor gebruik door de Eindgebruiker van het Microsoft Dynamics 365-product of het Product. Licentieverlening bestaat uit Gebruikers op naam. Om het Product te kunnen gebruiken, moeten Licenties voor Microsoft Dynamics 365 Business Central worden verkregen van Microsoft via een erkende wederverkoper.

De term "Bekende gebruiker" betekent een gelicentieerde individuele gebruiker van het product, ingesteld door middel van een login-identiteit. Productlicenties voor Dynamics 365 die door Microsoft worden verstrekt, staan een beperkt aantal Gebruikers op naam toe.

De term "Aanvullende functionaliteit" betekent verbeteringen aan het Product door de Partner, hetzij specifiek voor de Eindgebruiker, hetzij voor alle Eindgebruikers van de Partner.

De term "Beperkte Garantie" betekent een garantie van EASYSTEP2 dat het ongewijzigde Product gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst in overeenstemming met de Gerelateerde Materialen zal functioneren.

2. Recht om het product te gebruiken.

Zolang u het product van EASYSTEP2 of van een geautoriseerde Partner heeft verkregen via een geautoriseerde download van de Microsoft AppSource website, verleent EASYSTEP2 u een niet-exclusief recht om het Product te gebruiken op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in deze Overeenkomst, en de Gerelateerde materialen. Het recht om het Product te gebruiken dat u op grond van deze Overeenkomst wordt verleend, is afhankelijk van de tijdige betaling door u van alle van toepassing zijnde productlicenties en/of abonnementsgelden.

3. Voorbehoud van rechten en eigendom.

EASYSTEP2 behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend in deze EULA. Het product wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen. EASYSTEP2 is eigenaar van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op het product. Het Product wordt ofwel in licentie gegeven, niet verkocht of geabonneerd, niet verkocht.

4. Beperkingen op reverse engineering, decompilatie en demontage.

U mag het Product niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking.

5. Toestemming voor het gebruik van gegevens.

U gaat ermee akkoord dat EASYSTEP2 en haar gelieerde ondernemingen technische informatie kunnen verzamelen en gebruiken die is verzameld als onderdeel van de productondersteunende diensten die aan u worden geleverd, indien van toepassing, met betrekking tot het product. EASYSTEP2 kan deze informatie uitsluitend gebruiken om onze producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren en zal deze informatie niet openbaar maken in een vorm die u persoonlijk identificeert.

6. Links naar websites van derden.

EASYSTEP2 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites of diensten van derden, links in sites of diensten van derden, of wijzigingen of updates van sites of diensten van derden. EASYSTEP2 verstrekt deze links en toegang tot sites en diensten van derden slechts voor uw gemak en het opnemen van een link of toegang impliceert geen goedkeuring van EASYSTEP2 van de site of dienst van derden.

7.  Extra product/diensten.

Deze EULA is van toepassing op updates, aanvullingen, add-on componenten of op internet gebaseerde dienstencomponenten van het Product die EASYSTEP2 u kan leveren of beschikbaar stellen na de datum waarop u het Product vanaf de Microsoft AppSource-website heeft geïmplementeerd.

8. Upgrades.

Om het product te upgraden naar toekomstige versies, moet u eerst een licentie hebben voor het product dat volgens EASYSTEP2 in aanmerking komt voor de upgrade.

9. Niet voor wederverkoopproducten.

Het product dat aan Partners wordt geleverd en dat is geïdentificeerd als "Niet voor wederverkoop" of "NFR", mag niet worden verkocht of anderszins voor waarde worden overgedragen, of worden gebruikt voor enig ander doel dan demonstratie, test of evaluatie.

10. Beperkingen bij de export.

U erkent dat het product onderworpen is aan geografische beperkingen die door Microsoft zijn opgelegd aan het Dynamics 365 Business Central-product.

11. Productoverdracht.

Het product mag niet worden overgedragen aan een andere juridische entiteit, of het nu gaat om een individu of een enkele entiteit. Het gebruik door meerdere eindgebruikers onder één Dynamics 365-licentie is beperkt door de Microsoft-licentierichtlijnen.

12. Beëindiging.

Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten, kan EASYSTEP2 deze EULA beëindigen indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze EULA. In dat geval dient u het Product uit uw Dynamics 365 database te verwijderen

13. Afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid.

Wij garanderen niet dat uw gebruik van ons product ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van het product nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat wij het Product van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of het Product op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van het Product, of het onvermogen om het te gebruiken, op uw eigen risico is. Het aan u geleverde Product wordt (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal EASYSTEP2, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige andere gelijkaardige schade, ongeacht of dit gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van het Product, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van het Product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van het Product, verzonden of op andere wijze ter beschikking gesteld via de service, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de door de wet toegestane maximale omvang.

14. Schadeloosstelling.

U gaat ermee akkoord EASYSTEP2 en dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze EULA of de documenten die zij door middel van verwijzing in deze EULA of de documenten die zij in hun bezit hebben, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

15. Scheidbaarheid.

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze EULA onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, is deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze EULA, heeft deze vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

16. Toepasselijk recht.

Deze EULA en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Producten leveren worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Bevoegde rechtbank is Arnhem (Nederland).

17. Wijzigingen in de EULA.

U kunt de meest actuele versie van de EULA op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze EULA bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Door onze website of het product te blijven gebruiken of te bezoeken na het plaatsen van wijzigingen in deze EULA, aanvaardt u deze wijzigingen.

Datum laatste update: 16 augustus 2019

Nog steeds vragen?

 

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen er nog steeds vragen zijn over uw en onze rechten tijdens het gebruik van onze Producten binnen D365 Business Central. Neem gerust contact met ons op om hier duidelijkheid over te krijgen. Wij staan hier geheel tot uw beschikking.

Neem contact op!